asthfghl: (Me = idiot.)
[personal profile] asthfghl
Последният ден в Прага бе изцяло посветен на зоопарка - един от най-големите и най-високо оценени зоопаркове в Европа. Там наистина има какво да се види!

Пищни градини


Влечуги


Индонезийска джунгла

 


Бели мечки


Гледка на юг към града


Видри

 


Шимпанзета

 


Сърни и елени


Едри гризачи

 

 

 


Екзотични птици

 

 


Хипопотами


Газели


Лисици


Слонове

 


Жирафи

 


Сурикати


Чапли и ибиси

 

 


Патки


Риби


Диви котки


Лъвове

 


Горили


Костенурки


Пеликани


Каймани


Алигатори


Тапири


Дребни маймунки


Фламинго


Грабливи птици


Пингвини


Тюлени


Коне на Пржевалски


Камили


Бизони


Африкански глиганчета


Кенгуру


Зебри


...и разбира се - Радегаст, славянският бог - повелител на природата и животните


Пътят на връщане към центъра ни отвежда през големия Вацлавски площад...


...и многобройните прилежащи проходи, сред които могат да се забележат такива изненади като обърнатият кон...


...изложби на политически карикатури...


...и закътани паркове като Францисканската градина


Тук се предлагат и екскурзии в България


Вечерта, разбира се, приключва с обилна софра и огромни количества от чудесната местна бира


А на другия ден ни чака дълъг полет обратно към дома
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated 20 Sep 2017 07:29
Powered by Dreamwidth Studios