asthfghl: (Me = idiot.)
[personal profile] asthfghl
Година и два месеца след първото ми посещение по тези места, маршрутът успоредно на теснолинейката между Аврамово и Велинград бе повторен този уикенд - сега в компания и със спиране за пикник.

Маршрутът:


Аврамово е кацнало на бърчинката над седловината, където е най-високата ж.п. гара на Балканите


Махала Кандови е труднодостъпна заради големия наклон и силно изровения път. Затова пък премеждието си струва


Долината на река Абланица е царство на кравите и картофите

 

 


Керванът се състоеше от трима колоездачи - надъхани да хванат най-добрия кадър


Чешмичките се появяват иззад почти всеки ъгъл. Водата е леденостудена


Няма как да не унищожим няколко македонски наденички на шиш. Местните са устроили чудесно място за пикник - с навес, пейки и огнище

 

 


По това време на годината реката е буйна и много шумна

 

 


Последната почивка и презареждане на манерките преди качването обратно на влака е при парка Клептуза

 


Теснолинейката пристига на гара Велинград-Юг с швейцарска точност
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated 20 Sep 2017 07:27
Powered by Dreamwidth Studios