8 Feb 2017

asthfghl: (Default)
http://www.lifeofguangzhou.com/node_10/node_35/node_108/node_354/img/2008/09/01/122023326750299_1.jpg

NTRP е замислена предимно като ориентир. В крайна сметка рейтингът на един играч се обуславя най-вече от резултатите му. Но все пак съществува и обективна система за градиране на уменията на играчите.

Read more... )
Page generated 20 Jul 2017 18:41
Powered by Dreamwidth Studios